הסכם רישיון לתוכנה – SyncShop

 

הסכם רישיון זה לתוכנת אב (להלן: “הסכם תוכנה” ו/או “הסכם ראשי”) נכנס לתוקפו ביום ה- _______ בחודש _______  בשנת _____  (להלן: “המועד שבתוקף”)

באמצעות ובין _________ ח.פ. __________ עוסק מורשה שכתובתו: ___________, (להלן: “נותן הרישיון”)

ובין _____________ ח.פ. _________ שכתובתו __________ (להלן: “מקבל הרישיון”).

מבוא

הואיל                     ונותן הרישיון מחזיק בבעלותו את כל הזכויות, כמו גם את כל הבעלות והחלקים בתוכנה (כהגדרת המונח להלן) לרבות אלו הנוגעים ביחס אליה ולתיעוד הקשור לה, וכל זאת, לשם השימוש בה בענפי הסחר המקוון.

והואיל                    ונותן הרישיון מצהיר, כי מעוניין להתיר את השימוש בתוכנה ובתיעוד הנדונים וכי הוא ערך התאמות לתוכנה בהתאם למידע והנתונים אשר הועברו לידיו ממקבל הרישיון;

והואיל                    ומקבל הרישיון מצהיר ומתחייב בזה כי אין איסור או הגבלה או מניעה כלשהי בין על פי דין ובין מכוח הסכם, לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ובמועדן, כי הוא רשאי ומוסמך להתקשר בהסכם זה וכי נתקבלו אצלו כל ההחלטות הנדרשות לפי מסמכי היסוד שלו ועל-פי הוראות כל דין על-מנת להתקשר בהסכם זה וכי לא יעשה בתוכנה כל שימוש שיהיה בו משום הפרת הוראת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות קניין רוחני של צד שלישי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מקבל הרישיון מצהיר ומתחייב כי אין כל גורם נוסף אשר יש לקבל את הסכמתו או אישורו לצורך ההתקשרות בהסכם זה וביצועו. עוד מצהיר מקבל הרישיון כי מסר ו/או ימסור לנותן הרישיון את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים לנותן הרישיון לצורך מתן השירותים על פי הסכם זה, וכן יאפשר גישה למערכות המידע הרלוונטיות, ככל שגישה כאמור נחוצה לצורך מתן השירותים.

והואיל                    ומקבל הרישיון מעוניין לרכוש רישיון/ רישיונות לשם שימושו בתוכנה ובתיעוד במסגרת הסכם זה;

והואיל                    ונותן הרישיון ומקבל הרישיון הגיעו להסכמה בדבר קבלת שירותי תחזוקה, תמיכה ועדכונים שוטפים לתוכנה המורשית מנותן הרישיון, בתנאים ובמועדים המפורטים בנספח ג' (הסכם תחזוקת התוכנה), המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו;”

 

 

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 1. מבוא, נספחים וכותרות
  • המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
  • כותרות הסכם זה נערכו לשם הנוחות וההתמצאות בלבד, ואין לעשות בהן כל שימוש לצרכי פרשנות הסכם זה.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בהסכם זה, לבין האמור באיזה מן הנספחים אשר מצורפים אליו ו/או בין הנספחים בינם לבין עצמם, יחול סדר הקדימות שלהלן: (א) הסכם גופו יהיה עדיף על נספחיו למעט אם  מדובר בהוראה בעלת אופי מקצועי או טכני, או הוראה שצוינה באופן מפורש בנספח הרלוונטי כי הוא יגבר על אף האמור בהסכם זה, שאז תוקנה עדיפות להוראת הנספח הרלבנטי. (ג) נספח מאוחר יהיה עדיף על נספח מוקדם יותר. 
 2. הגדרות
  • ציונה של המילה “צדדים” משמעה נותן הרישיון ומקבל הרישיון.
  • ציונה של המילה “קניין רוחני” של צד להסכם זה משמעה כל זכויות הקניין הרוחני של אותו צד, בין אם רשומות ובין אם לאו, לרבות אך לא רק: פטנטים, בקשות לפטנטים וזכויות פטנט (כולל בקשות המשך, בקשות חלוקה, הפקות מחדש, בחינות מחדש או ארכות); זכויות יוצרים (לרבות הזכות המוסרית); סימני מסחר, סימני שירות, שמות מסחר ומראה (trade dress); מדגמים; סודות מסחריים וידע (know-how) העשויים להיחשב כסוד מסחרי על פי חוק עוולות מסחריות, תשנ”ט-1999; מאגרי מידע; וכל זכות קניין רוחני אחרת הנובעת מהאמור לעיל או קשורה אליו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, המונח “קניין רוחני” בהקשר של נותן הרישיון כולל במפורש את כל הקניין הרוחני הגלום בתוכנה המורשית ובתיעוד הנלווה, לרבות עדכונים, שיפורים והתאמות שלהם, בין אם פותחו על ידי נותן הרישיון ובין אם על ידי צד שלישי, וכן כל קניין רוחני עתידי שייווצר על ידי נותן הרישיון או מטעמו במהלך ההתקשרות על פי הסכם זה.

 • ציונה של המילה “תיעוד” משמעה הוראות הפעלה ספציפיות למשתמש, כמו גם חוברות הדרכה, הוראות שימוש, מידע מקוון, מדריכי הוראות וכל תיעוד נוסף מטעמו של נותן הרישיון תוך אספקתם על ידי נותן הרישיון לשם הכשרת תפעולה של התוכנה המורשית, כמו גם לשם תפעולה ותחזוקתה.
 • ציונן של צמד המילים “תוכנה מורשית” או ציונה של המילה “תוכנה” משמעה התוכנה המתוארת בנספח א' אשר מתחברת לאתר יבואן ו/או אתר יבואנים ו/או אתר מקור ו/או אתרי המקור של מקבל הרישיון, באמצעות פרטי ההתחברות (שם המשתמש והסיסמה) שסיפק או בלעדיהם, סורקת את אתר היבואן ו/או אתרי היבואנים ו/או אתר המקור ו/או אתרי המקור ואוספת מהם מידע על מוצרים, מחירים ומלאים, מבצעת חישובי תמחור ומארגנת את המידע לתצוגה באתר מקבל הרישיון, והכל בהתאם לתנאי הסכם זה, לרבות כל הקניין הרוחני והפיתוחים בקשר עם התוכנה ולרבות כל עדכון או שדרוג במידה שיסופקו, ולרבות כל קוד או יצירה נגזרת לתוכנה בין אם פותחו עבור מקבל הרישיון או בעזרתו ובין אם פותחו ביוזמת נותן הרישיון , כמו גם כל שינוי, כל תיקון באגים [שגיאות תכנות], כל שיפור, כל עדכון, כל שדרוג או כל שינוי אחר, לרבות שינויי התאמות, וכולם, לשם שימוש בתוכנה מטעמו של נותן הרישיון בהתאמה לנספח ב' או בהתאמה להסכם תחזוקת התוכנה עליו הוסכם בין הצדדים והמצורף כנספח ג'.
 • ציונה של המילה “יבואן” ו/או “יבואנים” ו/או “אתר מקור” ו/או “אתרי מקור”, משמעה חברה או ישות משפטית המפעילה אתר אינטרנט המכיל קטלוג מוצרים עם מידע על תכונות, תמונות, מחירים ומלאי עבור כל מוצר ומקבל הרישיון רוכש מוצרים מהיבואן לצורך מכירתם ללקוחות הקצה.
 • ציונה של המילה “שירותים” משמעה כלל השירותים המסופקים על ידי נותן הרישיון למקבל הרישיון על פי הסכם זה, לרבות אך לא רק: הרישיון והשימוש בתוכנה, איסוף וייבוא נתונים, ניהול קטגוריות ומסננים, ניתוח נתונים, ניהול מחירים, כמו גם תמיכה, תחזוקה, עדכונים ושדרוגים לתוכנה, והכל כמפורט בהסכם זה על נספחיו.
 • ציונה של המילה “מרקטפלייס” משמעה חברה או ישות משפטית המפעילה אתר אינטרנט לשם מכירת מוצרים או שירותים המסופקים על ידי מוכרי צד ג. המרקטפלייס משמש כפלטפורמה מקוונת לתיווך בין מוכרים וקונים.
 1. מסירת הרישיון
  • מסירת הרישיון: בכפוף לתנאים להוראות המופיעים בהסכם זה, מוסר בזאת נותן הרישיון, למקבל הרישיון, רישיון מוגבל, לתקופת ההסכם, שאיננו בלעדי ואינו ניתן להעברה (להלן: “הרישיון”), במטרה לעשות שימוש בתוכנה המורשית.
  • הגבלות על השימוש בתוכנה בענן: התוכנה המורשית מסופקת כשירות מחשוב ענן (cloud computing), כלומר היא פועלת על גבי תשתית מרוחקת המנוהלת על ידי נותן הרישיון, ומקבל הרישיון ניגש אליה דרך רשת האינטרנט ללא צורך בהתקנה מקומית. מודל זה מאפשר נגישות ונוחות מרביות למקבל הרישיון, תוך שמירה על אבטחת המידע, עדכניות הגרסה ורציפות השירות. עם זאת, השימוש בתוכנת ענן דורש גם התחייבות של מקבל הרישיון לכללי שימוש מסוימים, שנועדו להגן על קניינו הרוחני של נותן הרישיון ועל שלמות ואבטחת המידע בתוכנה. לפיכך, מקבל הרישיון לא יורשה, ולא יאפשר לאחרים לרבות חברת אם ו/או חברת בת ו/או ישות כלשהיא מסונפת ו/או כל צד שלישי: (1) להשכיר, להחכיר, להשאיל, להלוות, למכור, להפיץ מחדש או להעניק רישיונות משנה בתוכנה המורשית, לא כל שכן להעביר כל חלק מזכויותיה שבמסגרת הסכם זה; (2) לאחזר מבחינה הנדסית את התוכנה המורשית, להעתיק, לבצע בה דה-קומפליקציה או לפרקה, לבצע הנדסה חוזרת, לנסות לפצח את קוד המקור, לפענח, לשנות או ליצור יצירות נגזרות של התוכנה או של שירותים המסופקים לו על ידי התוכנה או כל חלק מהם; (3) להשתמש בתוכנה לכל מטרה אחרת למעט כאמור בהסכם זה.

מקבל הרישיון לא יורשה ליצור עבודות נגזרות או לערוך שינויים שיהיו מבוססים על התוכנה המורשית. התוכנה המורשית תשמש אך ורק לשם שימושו העסקי של מקבל הרישיון.

בהתאם לאופייה הייחודי של התוכנה כתוכנת מחשוב ענן (cloud computing), מקבל הרישיון לא יהיה רשאי בשום מקרה להעתיק, לשכפל, לשכתב, לשלוף או לאחסן באופן מקומי את המידע או הנתונים הכלולים בתוכנה או הנובעים משימוש בה. הגישה של מקבל הרישיון ושל המשתמשים מטעמו לתוכנה תתאפשר אך ורק מרחוק, באמצעות פרטי הזדהות אישיים (שם משתמש וסיסמה) שיסופקו על ידי נותן הרישיון. מקבל הרישיון מתחייב להשתמש בתוכנה אך ורק בהתאם למגבלות אלו, ולהימנע מכל ניסיון לעקוף אותן או לגשת לתוכנה או למידע הכלול בה בכל דרך אחרת. כל העתקה, שכפול, שליפה או יצירת עותק מקומי של התוכנה או המידע בה, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה ושל זכויות הקניין הרוחני של נותן הרישיון, ועלולה לחשוף את מקבל הרישיון לתביעות משפטיות ולסעדים בגין הפרת זכויות יוצרים ו/או הסכם.

גישת מקבל הרישיון לתוכנה תהיה מוגבלת לכתובת דוא”ל יחידה ומזוהה (domain-specific email address), אשר תימסר על ידי מקבל הרישיון לנותן הרישיון במועד הקמת המערכת. המשתמשים שיורשו על ידי מקבל הרישיון לגשת לתוכנה יהיו חייבים להשתמש בכתובת דוא”ל זו לצורך הזדהות וקבלת גישה.

במידה ומקבל הרישיון יבקש להוסיף כתובות דוא”ל נוספות לצורך גישה לתוכנה, יהיה עליו לקבל את אישורו המוקדם של נותן הרישיון, ולשלם תמורה נוספת בהתאם למחירון שיוסכם בין הצדדים. תוספת של כתובות דוא”ל תהיה כפופה לשיקול דעתו של נותן הרישיון ולתנאים שיקבע.

מקבל הרישיון מצהיר ומתחייב בזאת כי כל המשתמשים הנוספים שיקבלו ממנו גישה לתוכנה, בין אם הם עובדים או קבלנים מטעמו, יהיו כפופים לכל ההתחייבויות, המגבלות והתנאים החלים על מקבל הרישיון עצמו על פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע להגנה על זכויות הקניין הרוחני, שמירה על סודיות, הגבלות שימוש וכיו”ב. מקבל הרישיון יהיה אחראי להחתים כל משתמש נוסף על התחייבות לציית לתנאים אלה, ויישא באחריות מלאה כלפי נותן הרישיון לכל הפרה של ההסכם על ידי מי מהמשתמשים הנוספים.

 

 

 • מקבל הרישיון מתחייב להשתמש בתוכנה המורשית בהתאם להוראות כל דין ורישיון רלוונטיים, לרבות אך לא רק, כל דין הנוגע לזכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים ופרטיות. מקבל הרישיון יישא באחריות המלאה לכל הפרה של התחייבות זו, ויפצה וישפה את נותן הרישיון בגין כל נזק, הפסד או עלות שייגרמו לו כתוצאה מהפרה כאמור.
 • מקבל הרישיון מצהיר ומסכים בזאת כי אין לו כל זכות או גישה לקוד המקור של התוכנה. קוד המקור הוא רכושו הבלעדי של נותן הרישיון. מקבל הרישיון מתחייב כי לא יעשה כל שימוש בקוד המקור. כל שימוש בקוד המקור שלא במסגרת הסכם זה יהווה הפרה של זכויות נותן הרישיון כמו גם הפרת הסכם זה ועלול להוות עבירה פלילית של מקבל הרישיון.
 • מתן גישה: מקבל הרישיון ימסור לנותן הרישיון את כל פרטי הגישה הנדרשים, כולל שמות משתמש וסיסמאות, לכל המערכות הרלוונטיות, כולל אך לא רק ולאתר מקבל הרישיון עצמו, לצורך התקנה, תפעול ותחזוקה של התוכנה. נותן הרישיון יהיה רשאי להשתמש בפרטי הגישה לצרכים אלה בלבד. מקבל הרישיון יהיה אחראי לעדכן את פרטי הגישה ולתת הרשאות מתאימות, וכל תקלה הנובעת מפרטים שגויים או הרשאות חסרות תהיה באחריותו.
 • שימוש בנתוני משתמש: מקבל הרישיון מסכים ומאשר בזה כי נותן הרישיון ועובדיו יהיו רשאים לגשת לטבלת נתוני המשתמש של מקבל הרישיון ב-Google Sheet ובאתר מקבל הרישיון בכל עת, לצפות בנתונים ולערוך אותם לפי הצורך, לצורך אספקת שירותי התמיכה, וידוא פעילות תקינה וכל מטרה אחרת הקשורה בהסכם זה. לנותן הרישיון ועובדיו תהיה גישה מלאה לכל המידע בטבלה, לרבות שמות המשתמש והסיסמאות של מקבל הרישיון לאתרי המקור. הנתונים בטבלה, כולל פרטי ההתחברות של מקבל הרישיון, יהיו חשופים במלואם לנותן הרישיון לצורך מתן השירותים על פי הסכם זה.
 • הרשאה לאיסוף נתונים: מקבל הרישיון מצהיר ומתחייב כי הוא אחראי באופן בלעדי להשגת כל ההסכמות, ההרשאות והאישורים הנדרשים על פי כל דין או הסכם לצורך איסוף הנתונים מצדדים שלישיים באמצעות התוכנה ולשימוש בנתונים אלו.
  • מקבל הרישיון מצהיר ומאשר כי איסוף הנתונים ושימוש בהם על ידו או על ידי נותן הרישיון בהתאם להוראות הסכם זה אינם מפרים ולא יפרו זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים, זכויות מאגר מידע, זכויות מסחריות או זכויות חוזיות, וכן אינם מהווים גישה בלתי מורשית או שימוש אסור במידע.
  • מקבל הרישיון ישפה את נותן הרישיון, יגן עליו ויפטור אותו מכל נזק, הפסד, תביעה, דרישה או הוצאה (כולל שכ”ט עו”ד) שייגרמו לו כתוצאה מהפרת התחייבויות מקבל הרישיון בסעיף זה או מתביעות של צדדים שלישיים בקשר עם איסוף הנתונים והשימוש בהם.

 

 • הרשאה לשימוש בנתונים ביעדי צד ג: מקבל הרישיון מצהיר ומתחייב כי הוא אחראי באופן בלעדי להשגת כל ההסכמות, ההרשאות והאישורים הנדרשים על פי כל דין או הסכם לצורך ייבוא וניהול הנתונים בפלטפורמות מרקטפלייס או צדדים שלישיים באמצעות התוכנה ולשימוש בנתונים אלו.
  • מקבל הרישיון ישפה את נותן הרישיון, יגן עליו ויפטור אותו מכל נזק, הפסד, תביעה, דרישה או הוצאה (כולל שכ”ט עו”ד) שייגרמו לו כתוצאה מהפרת התחייבויות מקבל הרישיון בסעיף זה או מתביעות של צדדים שלישיים בקשר עם ייבוא ושימוש בנתונים.
 1. תקופת ההסכם, סיום ההסכם, סעדים ותרופות
  • הסכם זה יהיה בתוקף החל ממועד חתימתו ולמשך תקופה של שנה (להלן: “תקופת ההתקשרות”). הוסכם בין נותן הרישיון לבין מקבל הרישיון כאמור לעיל על קבלת שירותים בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים בהסכם זה ובנספחיו לתקופת ניסיון כהגדרתה להלן.
  • מוסכם בין הצדדים כי התקופה החל ממועד הקובע ועד ליום __________ תיחשב כתקופת ניסיון, ללא כל תשלום מצידו של מקבל הרישיון, למעט דמי הקמה (להלן: “תקופת הניסיון”).
  • תקופת התקשרות האמורה בסעיף 4.1 לעיל תוארך אוטומטית לתקופה של שנה נוספת כל שנה, אלא אם כן הודיע אחד הצדדים לצד השני, 30 יום לפני תום תקופת ההתקשרות על רצונו שלא להמשיך ההתקשרות לפי הסכם זה.
  • על אף האמור לעיל כל צד רשאי להביא ההסכם לידי סיום, בכפוף להודעה מראש בכתב של 14 יום לפני מועד החיוב החודשי הבא אשר תישלח לצד השני. בנוסף, ועל אף כל האמור לעיל, כל צד יהיה רשאי לסיים הסכם זה לאלתר על דרך של מתן הודעה בכתב למשנהו, אם הצד השני יפר בהפרה כלשהי את הוראות הסכם זה ולא יתקנה בתוך שבעה (7) ימים מקבלת הודעה בכתב. סיום ההסכם ייכנס לתוקף החל ממועד החיוב החודשי הבא, כשעד אז ההסכם יישאר בתוקף לכל דבר ועניין.
  • הופסקה תקופת ההסכם כאמור לעיל, ההוראות הבאות ייכנסו לתוקף:
   • לא תהיה למקבל הרישיון כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לסעד ו/או לשיפוי ו/או לפיצויים כלשהם מנותן הרישיון, לרבות בגין פגיעה במוניטין ו/או אובדן רווח ו/או מניעת רווח;
   • עם סיום או ביטול הסכם זה, מכל סיבה שהיא, תופסק לאלתר גישתו של מקבל הרישיון ושל כל המשתמשים מטעמו למערכת הענן של התוכנה המורשית, והם לא יוכלו עוד להתחבר אליה או לעשות בה שימוש. מקבל הרישיון מתחייב בזאת, תוך שבעה (7) ימים ממועד סיום ההסכם, למחוק או להשמיד כל מידע מסווג שהתקבל או נוצר תוך כדי השימוש בתוכנה, לרבות כל עותק או גיבוי שלו, ככל שקיימים ברשותו או בשליטתו. בנוסף, מקבל הרישיון ימחק או ישמיד כל עותק מקומי מתיעוד התוכנה שבידיו. עם השלמת פעולות אלו, מקבל הרישיון יספק לנותן הרישיון אישור בכתב, חתום על ידי בעל תפקיד מוסמך אצל מקבל הרישיון, על כך שכל המידע המסווג והעותקים המקומיים של התיעוד נמחקו או הושמדו, וכי הגישה לתוכנה ולמידע הכלול בה נחסמה באופן מוחלט. מקבל הרישיון מצהיר ומסכים בזאת כי עם סיום הסכם זה, מכל סיבה שהיא, יהיה נותן הרישיון רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהסכמה נוספת מצד מקבל הרישיון, למחוק או להסיר את כל המידע, התכנים, הנתונים או המטא-דאטה שהועלו לאתר האינטרנט של מקבל הרישיון באמצעות התוכנה המורשית, לרבות, אך לא רק, תיאורי ותמונות מוצרים, מחירים, מלאים וכל נתון אחר הקשור בהם (להלן: “המידע המועלה”). זכות זו תעמוד בתוקפה למשך שבעה (7) ימים לאחר מועד סיום ההסכם, ונותן הרישיון יהיה רשאי לפעול על פיה בכל עת במהלך תקופה זו, לפי שיקול דעתו, וללא צורך במתן הודעה מוקדמת למקבל הרישיון. מקבל הרישיון מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כנגד נותן הרישיון בגין מחיקה או הסרה של המידע המועלה כאמור בסעיף זה.
  • למען הסר ספק מובהר בזאת, כי סיום ההסכם או פקיעתו או ביטולו, מכל סיבה שהיא, לא יפגע בזכויות הצדדים שעילתם נוצרה לפני אותו מועד.
  • סעיפים 4.5.2, 9, 11, 12, 14, 15, 16, יחולו ללא הגבלת זמן וימשיכו להיות בתוקף גם לאחר סיום או ביטול הסכם זה, מכל סיבה שהיא.
  • אין בכל תרופה וסעד הנקובים במפורש בהסכם זה כדי ליתר ו/או לגרוע מזכות כל צד לתרופה וסעד אחרים הנתונים לו על-פי ההסכם ו/או על פי כל דין, אלא אם נקבע אחרת ובמפורש בהסכם.

 

 1. אישורי גישה מצד שלישי
  • מקבל הרישיון מכיר בכך כי לצורך הפעלה מלאה ותקינה של התוכנה המורשית, נדרשים אישורי גישה, סיסמאות וקודים מטעם צדדים שלישיים, ובפרט מטעם אתרי המקור איתם עובד מקבל הרישיון, כמפורט בנספח ד' – ” אישור אתר המקור / היבואן / המרקטפלייס – סיסמה וקוד”.
  • מקבל הרישיון יהיה אחראי להשגת כל אישורי הגישה, הסיסמאות והקודים הנדרשים מאתרי המקור והמרקטפלייס הרלוונטיים, טרם תחילת השימוש בתוכנה המורשית, ולאספקתם לנותן הרישיון לפי דרישתו, והכל בהתאם להוראות נספח ד'.
  • מקבל הרישיון מתחייב לעדכן את נותן הרישיון בכל מקרה של שינוי, ביטול או חידוש של אישורי הגישה מטעם אתרי המקור או המרקטפלייס, וזאת על מנת לאפשר לנותן הרישיון להתאים את התוכנה לשינויים אלו ולהמשיך לספק את השירותים על פי הסכם זה.
  • מקבל הרישיון מצהיר כי ידוע לו שהתוכנה המורשית תלויה בקבלת אישורי הגישה מאתרי המקור והמרקטפלייס, וכי כל עיכוב, שינוי או ביטול של אישורים אלו עלול לפגוע בתפקוד התקין של התוכנה או במתן השירותים על ידי נותן הרישיון, וזאת מבלי שתהיה לנותן הרישיון כל אחריות בגין כך.
  • נותן הרישיון מצהיר כי אין לו כל אחריות או מחויבות כלפי מקבל הרישיון בנוגע לאישורי הגישה של אתרי המקור והמרקטפלייס. השגתם, עדכונם, תקינותם והתאמתם הם באחריותו הבלעדית של מקבל הרישיון. כל סיוע שיספק נותן הרישיון בהקשר זה יהיה מתוך רצון טוב בלבד ולא ישנה את חלוקת האחריות בין הצדדים.

 

 • נותן הרישיון יספק למקבל הרישיון שירותים מקצועיים (עדכון, שירות ותחזוקה שוטפת לתוכנה) בגינם ישלם מקבל הרישיון לנותן הרישיון סכום כמפורט בנספח ב' לחוזה זה ובכפוף לתשלומם במלואם ובמועדם;
 • עדכוני תחזוקה ותיקוני באגים יינתנו ללא כל תמורה. תכונות ופיצ'רים חדשים עשויים להיות מוצעים בתשלום תמורה נוספת או ללא כל תמורה, בהתאם לשיקול דעתו של נותן הרישיון.  

 

 1. העדר יחסים עם צדדים שלישיים

 

 • מקבל הרישיון מצהיר ומתחייב כי כל טענה, דרישה או תביעה של צדדים שלישיים בקשר עם השימוש בתוכנה או עם הנתונים שנאספים באמצעותה, לרבות (אך לא רק) טענות בדבר הפרת זכויות יוצרים, הפרת הסכמים, גישה בלתי מורשית או שימוש אסור במידע, תופנה אך ורק כלפי מקבל הרישיון, והוא יישא באחריות הבלעדית לכל נזק או הוצאה שייגרמו כתוצאה מכך.
 • מקבל הרישיון פוטר בזאת את נותן הרישיון מכל אחריות, חבות או מחויבות כלפי צדדים שלישיים בקשר עם התוכנה או עם איסוף המידע והשימוש בו כאמור.
 1. תמורה: תשלומים ותנאים כספיים
  • תשלומים תמורת הרישיון
   • בתמורה לשירותים על פי הסכם זה, ישלם מקבל הרישיון לנותן הרישיון את הסכומים הבאים:
  • א. דמי הקמה: כמפורט בנספח ה להסכם זה.
  • ב. דמי מינוי חודשיים: כמפורט בנספח ה להסכם זה.
  • ג. דמי המינוי ישולמו מדי חודש מראש, החל מתום תקופת הניסיון. מובהר כי הסכום החודשי בפועל עשוי להשתנות במהלך תקופת ההסכם, בהתאם לשינויים במספר אתרי המקור והמרקטפלייס המחוברים לשירות. כל חיבור או ניתוק של אתר יבואן או מרקטפלייס יחייב עדכון של נספח א', ויוביל לשינוי בסכום החיוב החודשי בהתאמה, החל מהחודש העוקב לשינוי. הסכום הכולל שישולם בפועל לאורך כל תקופת ההסכם יהיה מבוסס על מספר אתרי המקור והמרקטפלייס הפעילים בכל חודש נתון, כפי שישתקף בנספח א' המעודכן.
  • ד. הנחת התחייבות: תתאפשר הסכמה עתידית בין נותן הרישיון ומקבל הרישיון על הנחה עבור התחייבות לשנה מראש מצד מקבל הרישיון. ביטול של החוזה על ידי מקבל הרישיון קודם לסיום התקופה, יישא בחיוב חד פעמי השווה לעלות חודש נוסף, ובכפוף להודעה של 14 יום מראש קודם למועד החיוב החודשי הבא.
  • ה. תשלום עבור גישה לחשבונות נוספים: מוסכם כי עבור כל חשבון משתמש נוסף שיתווסף לרשימת חשבונות המשתמש המורשים במהלך תקופת ההסכם, כאמור בסעיף 3.3 לעיל, ישלם מקבל הרישיון לנותן הרישיון תשלום חד פעמי נוסף בסך של _________ ש”ח מדי חודש, נוסף על דמי המינוי הקבועים.
  • ו. אי-תשלומו של מקבל הרישיון של כל סכום במועדו ייחשב כהפרה מהותית של הסכם זה.
   • שיטת תשלום:
    • תשלומים על פי הסכם זה יבוצעו בש”ח או בדולר ארה”ב, על פי בחירת מקבל הרישיון במועד חתימת ההסכם, בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של נותן הרישיון, או בכל אמצעי תשלום אחר שיוסכם בין הצדדים.
    • התשלומים יחויבו אוטומטית מדי חודש ב-1 לחודש הקלנדרי, אלא אם יוסכם אחרת בכתב בין הצדדים. היה ותחילת תוקפו של חוזה זה יחול במהלך חודש קלנדרי, אזי עם תחילת ביצועו של חוזה זה, יחויב הצד השני בתשלום יחסי בגין התקופה שממועד תחילת ביצוע החוזה ועד לתחילת החודש הקלנדרי העוקב, באופן שישקף את היקף השירותים שסופקו באותה תקופה.
   • תנאי תשלום:
    • התשלומים על פי הסכם זה, בין אם עבור הרישיון, השירותים המקצועיים, השירותים הנוספים או כל תשלום אחר, ישולמו על ידי מקבל הרישיון לנותן הרישיון במועדים ובאופן שיסוכמו בין הצדדים מעת לעת, ובכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה.
    • מקבל הרישיון מתחייב לשלם את התמורה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק שתינתן על ידו. ככל שחלופה זו לא תתאפשר מסיבה כלשהי, יבוצע התשלום באמצעות הוראת קבע בנקאית שתופק על ידי מקבל הרישיון. עם השלמת כל חיוב חודשי, תונפק ותישלח למקבל הרישיון חשבונית מס/קבלה דיגיטלית, באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שתימסר על ידי מקבל הרישיון, והמהווה אסמכתא לביצוע התשלום.
    • לכל תשלום על פי הסכם זה יתווסף מע”מ כדין.
    • מובהר בזאת כי אי-תשלום במועד יקנה לנותן הרישיון את הזכות להשעות או להפסיק לאלתר את מתן השירותים נשוא הסכם זה, וזאת עד להסדרת מלוא החוב, לרבות הריבית, או עד לקבלת החלטה אחרת על ידי נותן הרישיון, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לכל דין.
    • מקבל הרישיון לא יהיה רשאי להשהות או לקזז כל תשלום המגיע ממנו לנותן הרישיון כנגד סכומים שלטענתו מגיעים לו מנותן הרישיון, אלא בהסכמה מפורשת ובכתב של נותן הרישיון.
 1. בעלות וקניין רוחני
  • נותן הרישיון שומר לעצמו את כל הזכויות בקניין הרוחני הקשור לתוכנה המורשית ולתיעוד הנלווה, לרבות אך לא רק, פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, מדגמים, וכל זכות קניין רוחני אחרת (רשומה או לא רשומה), וכן בכל תיקון, עדכון, שיפור או התאמה שלהם, בין אם נעשו על ידי נותן הרישיון ובין אם על ידי צד שלישי.
  • מקבל הרישיון מכיר בבעלותו הבלעדית של נותן הרישיון בקניין הרוחני כאמור, ומסכים כי גילוי המידע הסודי ו/או הרשאת השימוש בתוכנה על פי הסכם זה, אינם מעניקים לו כל זכות או רישיון ביחס לקניין הרוחני של נותן הרישיון, מעבר לזכות להשתמש בתוכנה ובתיעוד לצורך מימוש ההסכם בלבד.
  • כל אמצאה, שיפור, פיתוח או יצירה אחרת, לרבות תוכנה, אלגוריתם, מסמך, דו”ח או תוצר עבודה (להלן: “תוצרים”), שייווצרו על ידי מקבל הרישיון או מי מטעמו במהלך השימוש בתוכנה או כתוצאה ממנו, יהיו מרגע יצירתם, בבעלותו הבלעדית של מקבל הרישיון. עם זאת, ככל שהתוצרים מהווים שינוי, שיפור או יצירה נגזרת של התוכנה המורשית, או מבוססים על קניינו הרוחני של נותן הרישיון, יוקנו לנותן הרישיון בהם זכויות שימוש ורישיון לא בלעדיים, לצמיתות, ללא תמורה וללא הגבלה.
  • מקבל הרישיון מתחייב שלא למכור, להעביר, לשעבד, להעניק רישיון משנה או להמחות לצד ג' את זכויותיו בתוכנה או בקניין הרוחני של נותן הרישיון ללא הסכמתו בכתב ומראש, למעט מתן גישה לתוכנה לצדדים שלישיים הנותנים לו שירותים טכניים, ככל שהדבר מותר לפי הסכם זה.
  • סעיפים 9.1-9.4 יישארו בתוקף גם לאחר סיום או ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא.
 2. תחזוקה

 

 

 1. אחריות מוגבלת

מקבל הרישיון הינו הגורם האחראי הבלעדי לתפעולם, לביצועם ולבטיחותם של הרשתות (לרבות רשתות התקשורת הרחבות, הן ה- WAN, רשתות התקשורת המקומיות, הן ה- LAN, והרשתות האלחוטיות) ושל המחשבים מהם יגש מקבל הרישיון לנתוני התוכנה המורשית. נותן הרישיון לא ישא באף אחריות ובאף חבות ביחס לבטיחותה של הרשת, כמו גם ביחס לציוד ה- Firewall, למנגנוני האנטי-וירוסים, למערכות ההפעלה, לכל מוצר צד שלישי מעודכן ומשודרג, ולכל היבט אחר הנוגע לָרשת ולָמחשבים של מקבל הרישיון, כמו גם לחוסר יכולת להשתמש בתוכנה עקב תקלה הנוגעת אליהם.

נותן הרישיון ערב לכך שביום הקבלה ובפרק זמן בן תשעים (90) יום לאחר מכן, התוכנה המורשית תפעל בהתאמה איתנה לתיעוד הנדון. האחריות הניתנת בזאת מחליפה כל אחריות אחרת שניתנה קודם לכן, בין אם הייתה מפורשת בין אם הייתה משתמעת, לרבות, אך ללא פגיעה בזכויות, כל אחריות משתמעת אחרת ביחס לאי-הפרה, כמו גם ביחס ליכולת שיווקית, ביחס ליכולת מימושו של יעד מסוים או ליכולת שימוש ספציפי, או ביחס לכך שהתוכנה תהא חסרת טעויות או חסינה מפגיעה מפני וירוסים, תולעים או תוכנות או חומרות זדוניות אחרות.

מקבל הרישיון מכיר בזאת שייתכן והתוכנה לא תהא זמינה בעקבות מספר גורמים, לרבות, ומבלי לפגוע בזכויות, תחזוקת מערכת תקופתית, בין אם כזו שנקבעה מראש בין אם לאו, כמו גם, בעקבות כוח עליון, גישה שאינה מורשית, וירוסים, סירוב קבלת שירות או התקפות אחרות, כשל טכני של התוכנה המורשית, תשתית הטלקומוניקציה, או שיבוש.

משכך, נותן הרישיון מסיר מעליו באופן מפורש כל ביטוי לאחריות מפורשת או משתמעת בכל הנוגע לשימוש בתוכנה ו/או לזמינותה, כמו גם לנגישותה, לבטיחותה או לביצועיה. מקבל הרישיון מקבל את כלל העלות של כל השירותים הנדרשים, כמו גם של כל התיקונים או כל תיקוני הבעיות ושל כל נזק ישיר או עקיף או עלויות שייתכן ותעלנה כתוצאה מרשת שאינה מורשית או כתוצאה מגישה של מחשב או וירוסים, תולעים או שאר תוכנות או חומרות ותוכנות שתהיינה זדוניות או לא מורשות.

מובהר ומוסכם בין הצדדים, כי הגבלת האחריות דלעיל לא תחול במקרים בם ייגרם נזק לתוכנה בשל מעשה או מחדל זדוני של נותן הרישיון.

 1. הגבלת אחריות
  • באף מקרה לא יהא אף צד אחראי בפני הצד השני בעקבות תשלום שנעשה בגין כל נזק תוצאתי, עקיף או מיוחד, לרבות אובדן רווחים. בשום מקרה, נותן הרישיון או הספקים שלו או נותני הרישיון לא יישאו באחריות לכל נזק שהוא (לרבות, ללא פגיעה בכלליות האמור לעיל, נזקים שהתרחשו על רקע אובדן רווחים עסקיים, תקלות עסקיות, אובדן מידע עסקי, אובדן מוניטין, עצירת עבודה, כשל תוכנה או חומרה, תיקון ערך זמן או כל אובדן כספי אחר) העולה לאור תפעולו או חוסר יכולתו של מקבל הרישיון לעשות שימוש בתוכנה המורשית, גם היה ומקבל הרישיון קבל ייעוץ לפיו קיימת אפשרות לנזקים כאלה בכל שטח עבודה.

באף מקרה אחריותו המלאה של נותן הרישיון לכל הנזקים שמקורם בכל אחת מהסיבות מעילות התביעה, בין אם הן חוזיות, בין אם הן נזיקיות ובין אחרת, לא תעלה על סך של _________ אלף דולר של ארה”ב.

 • אחריות מקבל הרישיון לשימוש בתוכנה
  • מקבל הרישיון יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק, הפסד או תביעה שתיגרם ממנו כתוצאה משימוש בתוכנה או הסתמכות על נתונים שהופקו באמצעותה, לרבות, אך לא רק, בגין טעויות בתמחור, במלאי או בפרטי המוצרים המוצגים באתר מקבל הרישיון.
  • מקבל הרישיון מתחייב לכלול בתנאי השימוש באתר האינטרנט שלו הוראות מתאימות הפוטרות אותו מאחריות במקרים של טעויות או אי-דיוקים במידע המוצג, ולהבהיר ללקוחותיו שהאחריות על השימוש במידע ועל ההתקשרות בעסקאות חלה עליהם בלבד.
  • מקבל הרישיון ישפה את נותן הרישיון ויגן עליו מפני כל תביעה, דרישה, הפסד, עלות או נזק (כולל הוצאות משפטיות) שייגרמו לנותן הרישיון כתוצאה מתביעות צד שלישי הקשורות לשימוש של מקבל הרישיון בתוכנה או למידע שהופק באמצעותה.
 • נותן הרישיון לא יישא בשום אחריות לנזקים כאמור בסעיף 12.2, והאחריות הבלעדית לכך תחול על מקבל הרישיון.
 1. אבטחת מידע וסייבר
  • נתוני מקבל הרישיון, הנאספים או נוצרים במסגרת השימוש בתוכנה, יאוחסנו על ידי נותן הרישיון בטבלת גוגל שיטס (Google Sheets). מוסכם כי האחריות הבלעדית לאבטחת התשתיות והשירותים עליהם מתבססת טבלה זו מוטלת על גוגל, כספק השירות.
  • בכפוף לאמור בסעיף1, נותן הרישיון ינקוט באמצעים סבירים כדי לנהל ולפקח על הגישה לטבלה המכילה את נתוני מקבל הרישיון, במטרה למזער את הסיכון לחדירה או לשימוש לא מורשה בנתונים אלו. אמצעים אלו יכללו, בין היתר, הקצאת הרשאות גישה אישיות למשתמשים מורשים בלבד, שימוש בהזדהות מאובטחת, וניטור פעילות חשודה.
  • על אף האמור לעיל, מקבל הרישיון מסכים ומאשר כי נותן הרישיון לא יהיה אחראי לכל אובדן, נזק, תביעה או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות סבירות) שייגרמו כתוצאה מאחד או יותר מהמקרים הבאים:
   • פגיעות, מחדלים או כשלים באבטחת התשתיות, השירותים או המערכות של גוגל, עליהם נשען שירות הטבלה (Google Sheets), לרבות, אך לא רק, פריצה לשרתים, השחתת נתונים, השבתה של השירות וכדומה.
   • שימוש לא הולם, רשלני או זדוני בהרשאות גישה שהוענקו על ידי מקבל הרישיון עצמו לעובדיו, קבלניו או מי מטעמו, כולל חשיפת פרטי ההזדהות, העברתם לגורמים לא מורשים, או אי נקיטת אמצעים סבירים לשמירה על סודיות ההרשאות.
   • אירועי כוח עליון שמעבר לשליטתו הסבירה של נותן הרישיון, כגון אסונות טבע, מלחמה, טרור, שביתות, הפסקות חשמל רחבות היקף וכדומה.

בכל מקרה, אחריותו המצטברת של נותן הרישיון בגין סעיף זה לא תעלה על סכום התמורה אשר שולמה על ידי מקבל הרישיון במהלך ששת החודשים שקדמו לאירוע הנזק.

 

 • מקבל הרישיון יודיע לנותן הרישיון תוך פרק זמן סביר על כל אירוע אבטחה שהתרחש אצלו ושיש בו כדי להשפיע על אבטחת המידע של מקבל הרישיון או בשירותי נותן הרישיון, וישתף עמו פעולה ככל הנדרש לצורך בירור האירוע והתמודדות עמו.
 • על אף האמור לעיל, מקבל הרישיון מכיר ומסכים כי אין אבטחה מושלמת, וכי נותן הרישיון לא יהיה אחראי לכל דליפת מידע, אובדן מידע, גישה בלתי מורשית למידע או נזק אחר הקשור באבטחת מידע (להלן: “אירוע אבטחה”), שייגרמו על אף נקיטת אמצעי האבטחה הסבירים כאמור, כתוצאה מאחד או יותר מהגורמים הבאים:
 • א. מעשה זדון, תקיפת סייבר, האקינג, חדירה או עקיפה של אמצעי האבטחה על ידי גורם עוין;
 • ב. וירוס, תוכנה זדונית, סוס טרויאני, תולעת או כל קוד זדוני אחר;
 • ג. תקלה או פגם בתוכנה, בחומרה או בתשתית שאינם בשליטתו הסבירה של נותן הרישיון;
 • ד. כוח עליון, לרבות אסונות טבע, הפסקות חשמל או תקלות תקשורת.

 

 1. סודיות
  • כל צד מתחייב לשמור בסוד כל מידע סודי של הצד השני, כהגדרתו להלן, לרבות המצאה, פטנט, תוכנה, ידע, know-how, סוד מסחרי וכל זכות קניין רוחני אחרת (רשומה או לא רשומה), שייחשף אליו או יגיע לידיעתו במסגרת הסכם זה ו/או ביצוע השירותים על פיו.
  • לצורך הסכם זה, “מידע סודי” משמעו כל מידע של צד להסכם, בין אם טכני, טכנולוגי, עסקי או אחר, בכתב או בעל פה, לרבות אך לא רק, מידע הנוגע לבעלי מניות, נושאי משרה, לקוחות (כולל לקוחות פוטנציאליים), עסקים, נהלים פנימיים, קשרים וענייניים מסחריים, תכנון כלכלי ופיננסי, היקפי פעילות, מחירונים, שיטות שיווק, מוצרים, פיתוחים, ייצור, ספקים, מכירות, משקיעים ועובדים, וכן מסמכים, שרטוטים, חשבונות, מפרטים, תדפיסים, מדיה מגנטית, תוכנות, תוכניות מחשב, ניירות עבודה וכל מסמך או מאגר מידע הכולל את המידע הסודי כולו או מקצתו.
  • מקבל הרישיון מכיר בכך שהתוכנה והתיעוד המורשים, כהגדרתם בהסכם זה, מכילים מידע סודי ומהווים קניין רוחני בעל ערך של נותן הרישיון, והינם רכושו הבלעדי של נותן הרישיון. מנגד, נותן הרישיון מכיר בכך שבמהלך ההתקשרות הוא עשוי להיחשף למידע סודי ולקניין רוחני של מקבל הרישיון בעל ערך עסקי רב.
  • כל צד מתחייב כי לא יעשה במידע הסודי של הצד השני כל שימוש (למעט הנדרש לצורך ביצוע הסכם זה), לא יחשוף, ימסור או יפרסם אותו לכל צד שלישי, ויחזירו לצד השני עם סיום ההסכם. כל צד יהיה רשאי לחשוף את המידע הסודי רק לעובדיו, יועציו ונותני שירותים מטעמו (להלן: “נציגים”) הנדרשים לכך לצורך ביצוע ההסכם, ובלבד שיחתים אותם על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח דומה לאמור בסעיף זה.
  • כל צד יישא באחריות להפרת חובת הסודיות על ידי מי מנציגיו, וינקוט באמצעים סבירים לזיהוי ואבטחת המידע הסודי.
  • הגבלות הסודיות לעיל לא יחולו על מידע שהוא נחלת הכלל, מידע שפותח באופן עצמאי ללא הסתמכות על מידע סודי של הצד השני, מידע שהצד השני אישר בכתב את חשיפתו, ומידע שיש לגלותו על פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת, ובלבד שהצד הנדרש לגילוי יודיע על כך מראש לצד השני ויאפשר לו להתגונן מפני הגילוי.
  • התחייבויות הסודיות בסעיף זה תישארנה בתוקף גם לאחר סיום ההסכם מכל סיבה שהיא. הפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 2. הודעות

על כל הודעה או תקשורת הנדרשת או מותרת במסגרת הסכם זה להימסר בהיותה כתובה ורשומה והיא תיחשב כמי שהתקבלה ביום מתן השירות, במידה וניתן שירות באופן אישי, או לאחר פרק זמן בן שלושה (3) ימים לאחר שליחתה בדואר רשום לכתובת המופיעה מטה או לכתובת של מי מבעלי מניות הצדדים או לכל כתובת אחרת שאחד הצדדים יציין זאת באמצעות הודעה כתובה אודות כך.

כל הודעה אשר תישלח על ידי מי מהצדדים למשנהו בקשר עם הסכם זה, באמצעות הודעת דואר אלקטרוני (להלן: “הודעת דוא”ל”) לכתובות הדואר האלקטרוני המפורטות להלן, תיחשב כאמצעי תקשורת מוסכם ולגיטימי בין הצדדים. למען הסר ספק, הודעת דוא”ל כאמור תיחשב כהודעה שנמסרה לנמען ביום ובשעה של שליחתה, ובלבד ששליחתה לא נמנעה בשל תקלה טכנית, והצד השולח יציג בפני הצד הנמען, על פי דרישתו, אישור בכתב בדבר שליחתה כאמור.

הודעות הנדרשות להישלח במסגרת הסכם זה שלא תימסרנה בכתב תיחשבנה תקפות אך ורק במידה ותוכרנה בכתב על ידי אדם מורשה ספציפי באותו צד אליו הן נשלחו.

נותן הרישיון:

כתובת למכתבים ______________ כתובת אימייל _________________

מקבל הרישיון:

כתובת למכתבים: _________  כתובת אימייל: __________

 

 

 1. סמכות שיפוט

על הסכם זה ונספחיו כולם יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לכל סכסוך בין הצדדים ו/או שאלת פרשנות בקשר להסכם זה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים.

 1. כוח עליון

אף צד לא יהא כפוף לכל עיכוב, הפרעה או כשל בביצוע מחויבויותיו על פי הסכם זה, ככל שהדבר נובע מכוח עליון שמונע או מעכב את יישום המחויבות האמורה, לרבות אך לא רק בנסיבות של אסונות טבע, מלחמה, טרור, שביתות, הפסקות חשמל רחבות היקף, תקלות תקשורת משמעותיות, צווים או פעולות של רשויות ממשלתיות וכד'. על אף האמור, מוסכם בזאת כי אירוע כוח עליון לא ישחרר את מקבל הרישיון מחובתו לבצע את מלוא התשלומים המגיעים לנותן הרישיון במועדם ובהתאם לתנאי התשלום שנקבעו בהסכם זה, אלא אם כן הונחה במפורש אחרת בכתב על ידי נותן הרישיון.

היה ואירוע או פעולה שכאלו יתרחשו או שעתידים יהיו להתרחש, על הצד שהושפע מכך להודיע אודות כך בהקדם האפשרי לצד השני תוך ציונו פרטים ספציפיים על האירוע הנדון. הצד שהושפע ינקוט בצעדים הולמים להסיר את האירוע מעל סדר היום או למצוא לו תרופה ולחדש את יישום מחויבותו.

 1. היה וכל צד להסכם זה יגיש תביעה, תובענה או תביעה שכנגד במטרה לכפות את יישומם של תנאי הסכם זה (לרבות וללא פגיעה בזכויות, כפייתם של כל פסק בוררות או פסק דין שנתקבלו לאור הסכם זה),
 2. כלל ההסכם

הסכם זה (לרבות כל הנספחים והמוצגים המהווים חלק בלתי נפרד הימנו), מבסס את כלל ההבנות בין נותן הרישיון ומקבל הרישיון ביחס לנושא הנדון בו, והוא מחליף כל הבנות קודמות, כמו גם כל הסכמים או תיעודים קודמים.

הסכם זה לא ייחשב ולא יפורש כהסכם שניתן לשנותו, לתקנו או לוותר עליו, הן במלואו הן בחלקו, אלא ובכפוף להסכם כתוב בין שני הצדדים שייערך על ידי נציגיהם המורשים. נותן הרישיון לא ישמש כנציג של מקבל הרישיון למעט המקרים המפורשים המוגדרים בהסכם זה.

 1. מקום בו לא יקוים תנאי על פי האמור בהסכם זה, ניתן ההסכם להפרדה לחלקים ועילת הביטול תתייחס ביחס לחלק שהופר בלבד.
 2. שינויים בהסכם

כל שינוי בהסכם זה שיוזמתו מקורה בכל אחד מן הצדדים בכל הנוגע ליחסים שמקורם בהסכם זה יהא מחייב אך ורק ובכפוף לעריכתו בכתב לרבות תוספת חתימתו של נציג מורשה מטעם נותן הרישיון ומטעם מקבל הרישיון.

 1. היעדר יחסי עובד מעביד

הצדדים מצהירים כי נותן הרישיון הינו בבחינת “קבלן עצמאי” וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו משום יצירת יחסי עובד מעביד בין נותן הרישיון ו/או מי מטעמו לבין מקבל הרישיון. כמו כן, הצדדים מצהירים כי אין בהסכם זה ו/או בתנאיו דבר אשר יש בו כדי ליצור ו/או להוות קשר של שותפות, מיזם משותף, ו/או סוכנות בין הצדדים.

 1. אי-ויתור

כשל של כל אחד מהצדדים לכפות כל תנאי בהסכם זה לא ייחשב כוויתור על זכותו לכפות לאחר מכן יישומם של תנאים אחרים.

 1. אי-העברת בעלות או זכויות

בכפוף לאמור בסעיף 2.2 דלעיל, הסכם זה לא יומחה ולא יועבר על ידי מי מבין שני הצדדים ללא הסכמתו מראש הכתובה והמפורשת של הצד השני.

 1. כותרות

הכותרות המופיעות בתחילתם של כמה מהסעיפים המופיעים בהסכם זה צוינו אך ורק לשם מטרות זיהוי והפנייה, והן לא תשמשנה להבנת משמעותו של הסכם זה או לשם פרשנותו.

 

 

 1. פקסימיליה ו/או דוא”ל

חתימה על העתק של הסכם זה שיתקבל באמצעות מכשיר פקסימיליה ו/או באמצעות דוא”ל על ידי מי מבין הצדדים תהא חתימה מחייבת ביחס לצד השני שיחזיק בידיו את ההעתק המקורי. שני הצדדים נותנים בזאת את הסכמתם שייתכן וצילום של שדר פקסימיליה ו/או דוא”ל שכזה עשוי להיחשב על ידי שני הצדדים כמקור שני במספר.

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________                                                                                                     ______________

    נותן הרישיון                                                                                                                 מקבל הרישיון

 

 

נספח א'

 1. תוכנה מורשת ותנאים נלווים

התוכנה המורשית במסגרת הסכם הרישיון כוללת את המודולים והיישומים הבאים:

SyncShop

מספר המשתמשים המורשים לשימוש בתוכנה בו-זמנית לא יעלה על [_______] משתמשים, אלא אם סוכם אחרת בכתב בין הצדדים.

 1. תשלומים ומועדי תשלום
  • כל התשלומים הנדרשים עבור הרישיון והשימוש בתוכנה המורשית, לרבות דמי הרישיון, דמי השימוש השוטפים, ותנאי התשלום, יהיו בהתאם למפורט בסעיף 8 (תשלומים ותנאים כספיים) של הסכם הרישיון הראשי עליו חתומים הצדדים.
  • מקבל הרישיון מתחייב לעמוד בתנאי התשלום ובמועדים הקבועים בסעיף 8 של ההסכם הראשי, וכן בכל יתר ההוראות הרלוונטיות הקבועות שם, לרבות לעניין הצמדה, מע”מ, ריבית פיגורים וכדומה.
  • בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות נספח זה להוראות סעיף 8 של ההסכם הראשי בכל הנוגע לתשלומים, תגברנה הוראות ההסכם הראשי.

 

נספח ב'

שירותים מקצועיים

 1. שירותים מקצועיים

ציונן של צמד המילים ‘שירותים מקצועיים' במסגרת נספח זה משמעם השירותים הנלווים שמספק נותן הרישיון בקשר לתוכנה המורשית, לרבות שירותי הטמעה, הדרכה, תמיכה, תחזוקה, עדכונים ושדרוגים, כמפורט בהסכם הרישיון הראשי ובנספח זה.

 1. שירותים מקצועיים נוספים
  • נותן הרישיון יספק למקבל הרישיון שירותים מקצועיים נוספים, מעבר לאלו המפורטים בסעיף 6 (שירותים מקצועיים) של ההסכם הראשי, בהתאם לבקשה כתובה של מקבל הרישיון ובכפוף להסכמה בכתב של הצדדים.
  • התמורה עבור שירותים מקצועיים נוספים תהיה על בסיס תעריף שעתי של _____ ש”ח, בתוספת מע”מ כחוק, או כפי שיוסכם בין הצדדים בכתב.
  • הזמנת שירותים מקצועיים נוספים תיעשה בהזמנת עבודה שתיחתם על ידי הצדדים ותהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 2. הדרכה
  • נותן הרישיון יספק הדרכה על התוכנה המורשית למקבל הרישיון, במועדים ובמתכונת שיתואמו בין הצדדים.
  • ההדרכות יתקיימו במתקני מקבל הרישיון, במתקני נותן הרישיון או במתכונת אונליין, בהתאם להחלטת הצדדים.
 3. שיתוף פעולה

מקבל הרישיון ישתף פעולה עם נותן הרישיון ויספק את כל המידע, הגישה והמשאבים הדרושים באופן סביר לצורך אספקת השירותים המקצועיים, לרבות גישה לאנשי מפתח, מערכות מידע ומתקנים רלוונטיים.

 1. אחריות מקצועית
  • נותן הרישיון אחראי לספק את השירותים המקצועיים באופן מקצועי ומיומן, בהתאם לסטנדרטים המקובלים בתעשייה לשירותים מסוג זה.
  • למעט האמור בסעיף 5.1 ובכפוף לו, נותן הרישיון לא יישא בכל אחריות, חבות או מחויבות, מפורשת או משתמעת, בקשר לשירותים המקצועיים, לתוצאותיהם או לכל נזק או אובדן שייגרם בקשר אליהם, לרבות אך לא רק:
 • אחריות לגבי דיוק, שלמות, איכות, יעילות, תקפות או ישימות של השירותים או תוצאותיהם;
 • אחריות לגבי יכולת מסחור, התאמה לתכלית מסוימת, אי-הפרה או עמידה בדרישות מקבל הרישיון;
 • אחריות לגבי אובדן נתונים, אובדן רווחים, הפסקת פעילות עסקית או כל נזק עקיף, מיוחד, תוצאתי או עונשי, גם אם נותן הרישיון ידע על האפשרות לנזק כאמור.

האמור בסעיף זה יחול גם אם נמצא שהשירותים המקצועיים או התוכנה המורשית היו פגומים, וגם אם נותן הרישיון ידע או היה עליו לדעת על האפשרות לנזק.

 • בכל מקרה, אחריותו הכוללת והמצטברת של נותן הרישיון, בין בחוזה, בנזיקין או בכל עילה אחרת, בקשר לשירותים המקצועיים על פי נספח זה, לא תעלה על סך התמורה ששולמה בפועל על ידי מקבל הרישיון עבור השירותים המקצועיים הרלוונטיים ב-12 החודשים שקדמו לאירוע שהוליד את החבות.
 • מקבל הרישיון ישפה ויגן על נותן הרישיון מפני כל תביעה, דרישה, הפסד, נזק או הוצאה (כולל הוצאות משפטיות סבירות) שיתעוררו כתוצאה משימוש מקבל הרישיון בשירותים המקצועיים או בתוצאותיהם, או מהפרה של הסכם זה על ידי מקבל הרישיון.

 

נספח ג'

 

הסכם תחזוקת תוכנה

 

הסכם תחזוקת תוכנה זה (להלן: “ההסכם”) נכנס לתוקפו ביום ה- _______ בחודש _____ בשנת 2024 (להלן: ‘המועד שבתוקף') באמצעות ובין חברת _______________________________________________(להלן: “נותן הרישיון”), לבין ______________________________________(להלן; “מקבל הרישיון”).

 

הקדמה

הואיל             ונותן הרישיון ומקבל הרישיון הינם צדדים להסכם הראשי מהיום שתאריכו מופיע מעלה ושבאמצעותו תימסרנה זכויות מסוימות שתאפשרנה לעשות שימוש בתוכנה ובתיעוד המורשים (כפי שהם מוגדרים בהסכם הראשי שייצא אל הפועל על ידי הצדדים מהיום שתאריכו מופיע בזאת);

והואיל            ונותן הרישיון ומקבל הרישיון מבקשים לקחת חלק בהסכם זה במטרה לספק תמיכה ותחזוקה בכל הנוגע לתוכנה ולתיעוד המורשים;

 

                     לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 1. הגדרות
  • ציונה של המילה ‘שירותים' משמעה שירותי תחזוקה ותמיכה בגרסת התוכנה המעודכנת והעדכנית שתהא קיימת, כפי שיפורטו להלן בנספח זה, תוך שימוש בחומרה המתאימה והנדרשת לתפעול התוכנה, וכל זאת, כפוף לצורכי השימוש בתוכנה על ידי מקבל הרישיון ובהתאם להוראות הסכם הרישיון הראשי. השירותים יסופקו בכפוף לקבלת אישורי הגישה הנדרשים מהיבואנים, אתרי המקור ואתרי המרקטפלייס, כמפורט בנספח ד' להסכם הרישיון הראשי. כל תוכנה, עדכון או שדרוג שיסופקו כחלק מהשירותים, לרבות תיעוד רלוונטי, יהיו כפופים לתנאי הבעלות והקניין הרוחני המפורטים בסעיף 9 של הסכם הרישיון הראשי.
  • ציונה של המילה ‘תוכנה' משמעה, באופן קולקטיבי, התוכנה והתיעוד המורשים כפי שהם מוגדרים בסעיף 2.4 של הסכם הרישיון הראשי, לרבות כל שיפור, התאמה, שינוי או תוספת שייעשו בהם על ידי נותן הרישיון או מי מטעמו, וכן כל עדכון או גרסה חדשה שיונפקו על ידי נותן הרישיון, כמפורט להלן.
  • ציונה של המילה ‘עדכון' משמעה גרסה חדשה של התוכנה הכוללת תיקוני שגיאות, שיפורי אבטחה, שיפורי ביצועים או שינויים מינוריים אחרים, ואשר מסומנת על ידי שינוי במספר הגרסה של התוכנה, מימין לנקודה העשרונית. נותן הרישיון רשאי, על פי שיקול דעתו, לכלול בעדכון גם שינויים או תוספות מהותיים יותר.
  • המונח ‘גרסה' מתייחס למספר המזהה את התוכנה, כאשר ציון ‘גרסה' חדשה משמעו שינוי מהותי בתוכנה, המסומן על ידי שינוי במספר שמשמאל לנקודה העשרונית במספר הגרסה.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות ההסכם הראשי, יגברו הוראות ההסכם הראשי. 

 1. שירותים
  • במהלך תקופת ההסכם, נותן הרישיון יספק למקבל הרישיון את השירותים הבאים ביחס לתוכנה המורשית, בכפוף לעמידת מקבל הרישיון בהתחייבויותיו על פי הסכם זה:
   • שירותי תמיכה טכנית, הכוללים מענה לשאלות, סיוע בפתרון בעיות, וייעוץ בנוגע לתפעול ושימוש מיטבי בתוכנה.
   • תיקון תקלות ופגמים מהותיים בתוכנה שמונעים שימוש תקין בה או גורמים לאי התאמה מהותית שלה למפרט ולתיעוד, בכפוף לרמות השירות (SLA) המוגדרות בסעיף _______ להלן.
   • הענקת גישה מקוונת למאגר הידע והמידע התומך שמתוחזק על ידי נותן הרישיון, הכולל מידע שימושי כגון תיעוד מעודכן של התוכנה למשתמש ולמנהל, פתרון לשאלות ובעיות נפוצות, טיפים והמלצות לשימוש מיטבי בתוכנה, וכיו”ב.”
   • הדרכה ראשונית מקוונת או פרונטלית (על פי בחירת מקבל הרישיון) למשתמשי מפתח מטעם מקבל הרישיון, לצורך הטמעה מוצלחת של התוכנה, בהיקף של עד ______ שעות, במועד שיתואם בין הצדדים תוך ______ ימים ממועד מסירת התוכנה.
  • מוסכם כי עדכוני גרסה ושדרוגים לתוכנה יסופקו בנפרד, בהתאם להוראות סעיף ________ (תהליך העדכון והשדרוג של התוכנה).
  • השירותים יסופקו בכפוף לשיתוף הפעולה המלא של מקבל הרישיון, לרבות הקצאת איש קשר מוסמך, מתן גישה סבירה (מרחוק או בשטח הלקוח לפי הצורך), דיווח מידי על תקלות, ושיתוף במידע רלוונטי שיידרש לצורך מתן השירותים.
  • השירותים אינם כוללים: התאמות ייעודיות של התוכנה, שירותי תיקון או תמיכה הנובעים משימוש בלתי הולם בתוכנה, שילוב התוכנה עם מערכות או יישומים אחרים, תמיכה במוצרי חומרה או תוכנה של צדדים שלישיים, או כל שירות אחר שאינו נזכר מפורשות בסעיף זה.

 

 

 • תהליך העדכון והשדרוג של התוכנה

  נותן הרישיון שומר לעצמו את הזכות לספק, מעת לעת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי     והמוחלט, עדכונים ושדרוגים לתוכנה המורשית. העדכונים והשדרוגים יכולים לכלול, בין    היתר, תיקוני באגים, שיפורי אבטחה, שיפורי ביצועים, תכונות ופונקציונליות חדשות,    אך אין נותן הרישיון מחויב לכלול פריטים ספציפיים כלשהם בעדכונים ובשדרוגים         כאמור.

  נותן הרישיון עשוי, אך אינו מתחייב, לבצע מעת לעת פעולות של תחזוקה מונעת, הכוללות ניטור של ביצועי המערכת, בדיקות יזומות לאיתור בעיות פוטנציאליות, וטיפול         מוקדם בסוגיות העלולות להשפיע על תפקוד התוכנה בעתיד. הביצוע בפועל, ההיקף,   התדירות והמועדים של פעולות תחזוקה מונעת כאמור, ככל שיבוצעו, יקבעו על ידי       נותן הרישיון על פי שיקול דעתו הבלעדי.

  בנוסף, נותן הרישיון רשאי, מעת לעת ועל פי החלטתו, לבצע שדרוגים ועדכונים יזומים לתוכנה, במטרה לשפר את איכות השירות, להוסיף יכולות חדשות, או להתאים את    התוכנה לצרכים המשתנים. עם זאת, אין נותן הרישיון מחויב לבצע שדרוגים או          עדכונים כאמור במועדים מסוימים או בהיקף מסוים.

  ככל שיבוצעו עדכונים ושדרוגים מהותיים על ידי נותן הרישיון, הוא ינסה ליתן על כך הודעה מראש ובכתב למקבל הרישיון, אך מתן הודעה כאמור אינו תנאי לביצוע   העדכונים והשדרוגים. מקבל הרישיון מוותר על כל טענה בגין השפעות           העדכונים או השדרוגים על אופן השימוש בתוכנה.”

 • רמת שירות ו- SLA
  • נותן הרישיון יעשה מאמצים סבירים על מנת לספק את השירותים המפורטים בהסכם זה ברמה מקצועית גבוהה, בהתאם לסטנדרטים המקובלים בתעשייה, ולהבטיח זמינות ורציפות סבירים של התוכנה המורשית. נותן הרישיון ישתדל להגיב לפניות שירות של מקבל הרישיון בתוך זמן סביר, בהתאם לנהלים שיפורסמו מעת לעת. זמן הטיפול בבעיה עשוי להשתנות בהתאם למורכבותה. נותן הרישיון אינו מתחייב לפתרון מוחלט של כל בעיה תוך פרק זמן מוגדר, אך יפעל בשקידה סבירה לתיקון תקלות ובעיות בהקדם האפשרי.
  • נותן הרישיון ישאף לעמוד ביעדי רמת השירות (SLA) הבאים:
 • א. זמינות מערכת: התוכנה המורשית תהיה זמינה לשימוש בשיעור של ________% בממוצע, בכל חודש קלנדרי, למעט בזמן השבתות מתוכננות לצורך תחזוקה ושדרוגים, עליהן יודיע נותן הרישיון מראש ככל הניתן.
 • ב. זמן תגובה לתקלת תוכנה: נותן הרישיון ישאף להגיב לדיווחי תקלות של מקבל הרישיון ולפעול לפתרונן בהתאם לרמות החומרה הבאות, יובהר ויודגש כי הזמנים המפורטים בנספח זה מתייחסים להתחייבות המינימום של נותן הרישיון ביחס לתחילת הטיפול ולא ביחס להשלמת הטיפול ולפתרון התקלה:
  • ב.1. “תקלה משביתה” משמע; השבתה מלאה של המערכת – תגובה מיד עם קבלת הקריאה ובתוך ______שעות לכל היותר (במייל או דרך אתר האינטרנט).
  • ב.2. “תקלה רגילה” משמע; כל תקלה שאינה מוגדרת כתקלה משביתה כאמור לעיל. המפריעה לפעילות הרגילה של מקבל הרישיון- תגובה במהלך שעות העבודה תוך _____ שעות מזמן קבלת הקריאה. קריאה שנפתחה לאחר השעה 13:00 יכול וידחה הטיפול בה ליום העסקים הבא.
  • ב.3. “תקלה אחרת” משמע; תקלה באיכות הויזואלית של התוכנה, תקלה ברכיבים תוצאתיים

(לדוגמא: במערכת הדוחות או קבצי ייצוא) או כל תקלה שאינה משבשת משמעותית את הפעילות אצל מקבל הרישיון- עד 3____ ימי עסקים מיום קבלת הקריאה.

 • ב.4. “שינויים ושיפורים” משמע; בקשות של מקבל הרישיון שביצוען אפשרי אצל נותן הרישיון ושאינן תקלה ברישיונות. במקרים אלה רשאי נותן הרישיון (אך לא חייב) להגיש הצעת מחיר לאישור מקבל הרישיון- תימסר עמדת נותן הרישיון ו/או הצעת מחיר בתוך 7 ימי עסקים מקבלת הקריאה.

שעות העבודה המקובלות במחלקת התמיכה אצל נותן הרישיון הן:

ימים

שעות העבודה

סוג תקלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • במקרה של השבתה מלאה של התוכנה למשך 3 ימי עסקים רצופים ויותר, יהיה מקבל הרישיון זכאי להחזר יחסי של דמי המנוי ששולמו, בהתאם לחלק היחסי של תקופת ההשבתה מתוך תקופת המנוי. דמי ההחזר יקוזזו מדמי החיוב הבא, אלא אם סוכם על אופן החזר אחר בין הצדדים.
 • פטור מאחריות לתקלות ואי-התאמות
  • פרט להחזר יחסי במקרה של השבתה מלאה של התוכנה כמתואר בסעיף 2.6.3 לעיל, נותן הרישיון לא יישא בכל אחריות, חבות או מחויבות, והוא לא יהיה חייב לפצות את מקבל הרישיון או להעניק לו כל החזר כספי או הטבה אחרת, בגין כל תקלה, פגם, שיבוש, השבתה חלקית, ירידה בביצועים, אובדן נתונים, אי-דיוק בתוצאות או אי-התאמה לדרישות מקבל הרישיון (להלן: “בעיות”), שמקורם בתוכנה או בשירותים המסופקים על ידי נותן הרישיון, ללא קשר לסיבת הבעיות או למשך הזמן שבו הן התקיימו.
  • נותן הרישיון לא יהיה אחראי לבעיות כאמור גם אם הן נגרמו כתוצאה מרשלנות או מחדל של נותן הרישיון (למעט רשלנות רבתי או זדון), וגם אם נותן הרישיון ידע או היה עליו לדעת על האפשרות להתרחשות בעיות כאלה.
  • האמור בסעיף זה יחול גם על בעיות הנובעות מאי גישה של מקבל הרישיון לתוכנה עקב בעיות חיבור, חומרה או תוכנה, וכן עקב אי-התאמה של התוכנה למערכות המחשב של מקבל הרישיון או מאי-התאמה בין התוכנה לתוכנות, חומרות או מערכות אחרות בהן עושה מקבל הרישיון שימוש, לרבות אך לא רק במקרים של שינויים, שדרוגים או עדכונים שבוצעו במערכות אלו.
  • מקבל הרישיון מוותר בזאת באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או תביעה נגד נותן הרישיון בקשר לבעיות כאמור, והוא פוטר את נותן הרישיון מכל אחריות או חבות בגינן
 • מימוש הזכויות וההתחייבויות על פי סעיף זה יהיה בכפוף לעמידה של מקבל הרישיון בכל התחייבויותיו על פי ההסכם, לרבות תשלום דמי התחזוקה במועדם, הענקת גישה סבירה לנותן הרישיון לצורך מתן השירותים, ודיווח על תקלות או בעיות בהקדם האפשרי לאחר גילוין.

נותן הרישיון יפעל לתת עדיפות לטיפול בתקלות קריטיות או מתמשכות בתוכנה המורשית, ויהיה רשאי, על פי שיקול דעתו, להפעיל תהליכי אסקלציה להבטחת פתרון יעיל של בעיות כאלה. כמו כן, נותן הרישיון רשאי, מעת לעת ובהתאם לצרכים המשתנים, לבצע פעולות של תחזוקה מונעת לתוכנה, כגון ניטור ביצועים, טיפול מוקדם בבעיות פוטנציאליות, והתקנה של עדכוני אבטחה ושדרוגים, במטרה לשפר את איכות השירות ולהפחית הופעת תקלות, והכל מבלי שהדבר יטיל על נותן הרישיון מחויבויות נוספות או יגרע מהגבלות האחריות המפורטות בהסכם זה.

לנותן הרישיון לא תהא אחריות שהיא או כל התחייבות תחזוקתית ביחס לכל אחד ממוצרי הצד השלישי. רכישה, כמו גם, התקנה, קונפיגורציה ועדכון, ביחס לכל אחד ממוצרי הצד השלישי הינם באחריותו הבלעדית של מקבל הרישיון. מקבל הרישיון נותן בזאת את הסכמתו ומכיר בכך שכל עזרה שתסופק על ידי נותן הרישיון ביחס לכל מוצר צד שלישי שהוא לא ישנה את אחריותו של מקבל הרישיון במסגרת הנאמר במשפט שלעיל.

 

 1. תקופת ההסכם, סיום ההסכם, סעדים ותרופות
  • הסכם זה יהיה בתוקף החל ממועד חתימתו ולמשך תקופה של שנה (להלן: “תקופת ההתקשרות”)..
  • תקופת התקשרות האמורה בסעיף 1.1 לעיל תוארך אוטומטית לתקופה של שנה נוספת כל שנה, אלא אם כן הודיע אחד הצדדים לצד השני, 30 יום לפני תום תקופת ההתקשרות על רצונו שלא להמשיך ההתקשרות לפי הסכם זה.
  • על אף האמור לעיל כל צד רשאי להביא ההסכם לידי סיום, בכפוף להודעה מראש בכתב בת שבועיים אשר תישלח לצד השני. בנוסף, ועל אף כל האמור לעיל, כל צד יהיה רשאי לסיים הסכם זה לאלתר על דרך של מתן הודעה בכתב למשנהו, אם הצד השני יפר בהפרה כלשהי את הוראות הסכם זה ולא יתקנה בתוך שבעה (7) ימים מקבלת הודעה בכתב.
  • למען הסר ספק מובהר בזאת, כי סיום ההסכם או פקיעתו או ביטולו, מכל סיבה שהיא, לא יפגע בזכויות הצדדים שעילתם נוצרה לפני אותו מועד.
  • סעיפים 6, 7, 8, 11, יחולו ללא הגבלת זמן וימשיכו להיות בתוקף גם לאחר סיום או ביטול הסכם זה, מכל סיבה שהיא.
 2. תמורה: תשלומים ותנאים כספיים
  • בתמורה לשירותי התחזוקה והתמיכה שיסופקו על פי נספח זה, ישלם מקבל הרישיון לנותן הרישיון תשלום חודשי בסך _________ ₪ (או תשלום שנתי בסך _________ ₪, לפי בחירה), בתוספת מע”מ כדין.
  • התשלום הנקוב בסעיף 4.1 מתייחס למספר המשתמשים המפורטים בנספח א' להסכם הראשי, וכפוף לשינויים בהם על פי הוראות הסכם זה.
  • במקרה של הוספת משתמשים מורשים מעבר למפורט בנספח א', יגדל סכום התשלום החודשי או השנתי בהתאמה, על פי התעריפים שיסוכמו בין הצדדים מראש ובכתב.
  • עבור הטמעה מתמשכת של התוכנה, יחוייב הלקוח באופן יחסי עבור החלק שהוטמע בפועל. תנאי התשלום, אמצעי התשלום וכל הוראה אחרת הנוגעת לביצוע התשלומים וחיובם, יהיו כמפורט בסעיפים 8.3 ו-8.4 של ההסכם הראשי. בכל מקרה של סתירה, יגברו הוראות ההסכם הראשי.
  • בנוסף לתמורה עבור שירותי התחזוקה והתמיכה, מקבל הרישיון יישא בכל מס, היטל או תשלום חובה החלים על פי כל דין בקשר עם תשלום התמורה, לרבות מע”מ, למעט מיסים החלים על הכנסתו של נותן הרישיון.
  • מוסכם כי תשלומים עבור שירותים שסופקו בפועל על פי הסכם זה עד למועד סיומו, לא יוחזרו למקבל הרישיון במקרה של סיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ובלבד שהתשלומים בוצעו כנגד חשבונית מס או דרישת תשלום מוסכמת.
 3. שיתוף פעולה
  • מבלי לגרוע מהוראות סעיף 3.8 בהסכם הרישיון הראשי, מקבל הרישיון מתחייב לשתף פעולה עם נותן הרישיון ככל הנדרש כדי לאפשר את אספקתם התקינה של שירותי התחזוקה והתמיכה על פי נספח זה. שיתוף הפעולה יכלול, בין היתר, מסירת כל מידע רלוונטי שיידרש על ידי נותן הרישיון, וכן מתן גישה סבירה למערכות המחשוב, לשטחי העבודה ולציוד הנוגעים לתפעול התוכנה המורשית.
  • מקבל הרישיון מצהיר ומסכים כי הגבלת הגישה של נותן הרישיון למערכות ולמידע כאמור לעיל, עלולה למנוע או לפגוע באספקת השירותים על פי נספח זה, וכי במקרה כזה נותן הרישיון לא יישא בכל אחריות לתקלות, לבעיות או לאי-עמידה ברמת השירות הנדרשת, הנובעים מהיעדר שיתוף פעולה מצד מקבל הרישיון.
  • בעת ביצוע עבודות תחזוקה או תמיכה בחצרי מקבל הרישיון, עובדי נותן הרישיון ונציגיו יפעלו בהתאם לנהלי הביטחון והבטיחות הסבירים הנהוגים באתר, כפי שיימסרו להם על ידי מקבל הרישיון. עם זאת מובהר כי אנשי נותן הרישיון אינם כפופים למרותו של מקבל הרישיון, וכי יחסי העבודה בינם לבין נותן הרישיון ימשיכו לחול במהלך עבודתם בחצרי מקבל הרישיון.
 4. הגנה על קניין רוחני

מקבל הרישיון מאשר ומסכים כי כל זכויות הקניין הרוחני בתוכנה המורשית ובתיעוד, לרבות כל מידע קנייני וסודות מסחר הגלומים בהם, הם בבעלותו הבלעדית של נותן הרישיון, כמפורט בסעיף 9 של ההסכם הראשי. לצורך שמירה על זכויות אלו, מקבל הרישיון מתחייב שלא לקבל שירותי תחזוקה, תמיכה, עדכון או שדרוג לתוכנה המורשית מכל גורם שאינו נותן הרישיון או קבלן משנה מורשה מטעמו, אלא אם כן קיבל את אישורו המפורש בכתב ומראש של נותן הרישיון, או במקרים המתירים זאת במפורש על פי ההסכם הראשי.

 1. בעלות על עדכונים ושינויים

כל עדכון, שדרוג, תיקון או שינוי אחר בתוכנה המורשית ובתיעוד, שיסופקו על ידי נותן הרישיון או מי מטעמו במסגרת שירותי התחזוקה והתמיכה על פי נספח זה, ייחשבו כחלק בלתי נפרד מהתוכנה המורשית כהגדרתה בהסכם הראשי, ויהיו כפופים לכל תנאי הרישיון וההגבלות הקבועים בו, לרבות בכל הנוגע לבעלות ולזכויות השימוש של מקבל הרישיון. אין באספקת עדכונים או שינויים כאמור כדי להקנות למקבל הרישיון כל זכות קניין או רישיון נוספים מעבר לאלו שהוקנו לו מפורשות בהסכם הראשי.

 1. אחריות וגבולות אחריות
  • מבלי לגרוע מהוראות סעיפים 11 ו- 12 בהסכם התוכנה, מקבל הרישיון הינו הגורם האחראי הבלעדי בכל הנוגע לתפעולם, לביצועם ולבטיחותם של הרשתות (לרבות רשתות התקשורת הרחבות, הן ה- WAN, רשתות התקשורת המקומיות, הן ה- LAN, והרשתות האלחוטיות) ושל המחשבים דרכם תתבצע הגישה אל התוכנה המורשית. נותן הרישיון לא יישא באחריות וחבות כל שהיא ביחס לבטיחותה של הרשת, כמו גם ביחס לציוד ה- Firewall, למנגנוני האנטי-וירוסים, למערכות ההפעלה ולכל מוצר צד שלישי מעודכן ומשודרג, ולכל היבט אחר הנוגע לָרשת ולָמחשבים של מקבל הרישיון, אא”כ הנזק נגרם כתוצאה מזדון של נותן הרישיון או במקרה של כניסה מרחוק למערכת של מקבל הרישיון וגרימת נזק כתוצאה מכך.

השירותים שיסופקו במסגרת הסכם זה יהיו מטבעם בעלי אופי של מתן שירותים מקצועיים ומתן שירותי ייעוץ. זוהי אחריותו של נותן הרישיון שהשירותים יסופקו כהלכה ובאופן משביע רצון בהתאמה לסטנדרטים בענף הנוגעים לשירותים זהים או דומים להם.

למעט מקרים בהם יצוין אחרת בסעיף זה להלן, נותן הרישיון אינו מקבל על עצמו אף אחריות שהיא, בין אם מפורשת בין אם לאו, בין אם כתובה בין אם בע”פ, ביחס להסכם זה, כמו גם ביחס לכל תוכנה או לכל שירות שיסופקו, לרבות כל אחריות ביחס לאי- הפרה, כמו גם ביחס ליכולת שיווקית, ביחס ליכולת מימושו של יעד מסוים או שימוש ספציפי, או ביחס לכך שהתוכנה תהא חסרת טעויות או חסינה מפגיעה מפני וירוסים, תולעים או תוכנות או חומרות זדוניות אחרות, אא”כ הנזק נגרם כתוצאה מזדון של נותן הרישיון או במקרה של כניסה מרחוק למערכת של מקבל הרישיון וגרימת נזק כתוצאה מכך.

מקבל הרישיון מכיר בזאת שייתכן והתוכנה לא תהא זמינה בעקבות מספר גורמים, לרבות, ומבלי לפגוע בזכויות, תחזוקת מערכת תקופתית, בין אם כזו שנקבעה מראש ובין אם לאו, כמו גם, בעקבות כוח עליון, גישה שאינה מורשית, וירוסים, סירוב קבלת שירות או התקפות אחרות, כשל טכני של התוכנה המורשית, תשתית הטלקומוניקציה, או שיבוש.. במקרה של תקלה או אי-זמינות של התוכנה כאמור, נותן הרישיון ייעשה מאמצים מסחריים סבירים להקצות את המשאבים הדרושים לצורך פתרון הבעיה באופן מיטבי, וזאת תוך פרק זמן סביר בהתחשב בנסיבות העניין ובמהות התקלה.

 משכך, נותן הרישיון מסיר מעליו באופן מפורש כל ביטוי לאחריות מפורשת או משתמעת בכל הנוגע לשימוש בתוכנה ו/או לזמינותה, כמו גם לנגישותה, לבטיחותה או לביצועיה. מקבל הרישיון מקבל את כלל העלות של כל השירותים הנדרשים, כמו גם של כל התיקונים או כל תיקוני הבעיות ושל כל נזק ישיר או עקיף או עלויות שייתכן ותעלנה כתוצאה מרשת שאינה מורשית או כתוצאה מגישה של מחשב או וירוסים, תולעים או שאר תוכנות או חומרות ותוכנות זדוניות או לא מורשות.

מבלי להגביל את הוויתור המופיע לעיל, נותן הרישיון לא יהא אחראי ולא יהא בעל כל חבות שהיא ביחס לכל חומר או כל שירות שלא יוגדרו כ-‘תוכנה' כפי שמוגדר הדבר בסעיף 1 לעיל או מעבר לטווח ‘השירותים' כפי הם מוגדרים בסעיף 1 לעיל.

 • מבלי לגרוע מהוראות סעיפים 11 ו- 12 בהסכם התוכנה, אחריותו המקסימלית בהיקפה של נותן הרישיון העולה מהתוכנה הנדונה או מהשירותים הנדונים, בין אם היא מבוססת על כתב אחריות, בין אם על חוזה, על נזק או על כל גורם אחר, לא תעלה על סכום הגבוה מסך של _________ (___________) דולר ארה”ב.

באף מקרה שהוא לא יהא נותן הרישיון אחראי לנזקים מיוחדים או לנזקים משניים או לנזקים תוצאתיים, לרבות, אך ללא פגיעה בזכויות, נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן מידע ומנזקי שימוש שמקורם במסגרת הסכם זה, כמו גם במסגרת התוכנה או השירותים הנדונים. לנותן הרישיון לא תהא אף אחריות שהיא, לא כל שכן אף מחויבות ביחס לשיקום או לשחזור של כל מידע שאבד או שנפגם.

 1. קבלנות משנה
  • נותן הרישיון יהיה רשאי להתקשר עם קבלני משנה לצורך ביצוע חלק מהשירותים או כולם, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי אספקת השירותים, וזאת ללא צורך בקבלת אישור ממקבל הרישיון.
  • במקרה של התקשרות עם קבלני משנה, נותן הרישיון יוודא כי הסכמי ההתקשרות עמם יכללו הוראות המחילות עליהם חובת סודיות ושמירה על זכויות קניין רוחני, בהיקף דומה לחובות החלות על נותן הרישיון עצמו לפי הסכם זה.
  • ההתקשרות החוזית מול קבלני המשנה תהיה באחריותו הבלעדית של נותן הרישיון, וקבלני המשנה יהיו כפופים לו בלבד. מקבל הרישיון לא יהיה צד להסכמים אלו, ולא יישא בכל אחריות, חבות או התחייבות כלפי קבלני המשנה.
  • נותן הרישיון יהיה אחראי כלפי מקבל הרישיון לכל מעשה, מחדל או הפרת התחייבות של קבלני המשנה בקשר עם אספקת השירותים, כאילו בוצעו על ידו.
  • מקבל הרישיון מתחייב לשתף פעולה באופן סביר עם קבלני המשנה של נותן הרישיון, ככל שיידרש לצורך ביצוע השירותים, ובכפוף לתנאי הסכם זה.
 2. הודעות

על כל הודעה או תקשורת הנדרשת או מותרת במסגרת הסכם זה להימסר בהיותה כתובה ורשומה והיא תיחשב כמי שהתקבלה ביום מתן השירות, במידה וניתן שירות באופן אישי, או לאחר פרק זמן בן שלושה (3) ימים לאחר שליחתה בדואר רשום לכתובת המופיעה מטה או לכל כתובת אחרת שאחד הצדדים יציין זאת באמצעות הודעה כתובה אודות כך.

 כל הודעה אשר תישלח על ידי מי מהצדדים למשנהו בקשר עם הסכם זה, באמצעות הודעת דואר אלקטרוני (להלן: “הודעת דוא”ל”) לכתובות הדואר האלקטרוני המפורטות להלן, תיחשב כאמצעי תקשורת מוסכם ולגיטימי בין הצדדים. למען הסר ספק, הודעת דוא”ל כאמור תיחשב כהודעה שנמסרה לנמען ביום ובשעה של שליחתה, ובלבד ששליחתה לא נמנעה בשל תקלה טכנית, והצד השולח יציג בפני הצד הנמען, על פי דרישתו, אישור בכתב בדבר שליחתה כאמור.

הודעות הנדרשות להישלח במסגרת הסכם זה שלא תימסרנה בכתב תיחשבנה תקפות אך ורק במידה ותוכרנה בכתב על ידי אדם מורשה ספציפי באותו צד אליו הן נשלחו.

נותן הרישיון:

 

כתובת למכתבים ______________ כתובת אימייל _________________

 

מקבל הרישיון:

כתובת למכתבים ______________ כתובת אימייל _________________

 

 1. סמכות שיפוט

על הסכם זה ונספחיו כולם יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לכל סכסוך בין הצדדים ו/או שאלת פרשנות בקשר להסכם זה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים.

 1. כוח עליון

אף צד לא יהא כפוף לכל עיכוב, הפרעה או כשל בביצוע מחויבויותיו על פי הסכם זה, ככל שהדבר נובע מכוח עליון שמונע או מעכב את יישום המחויבות האמורה, לרבות אך לא רק בנסיבות של אסונות טבע, מלחמה, טרור, שביתות, הפסקות חשמל רחבות היקף, תקלות תקשורת משמעותיות, צווים או פעולות של רשויות ממשלתיות וכד'. על אף האמור, מוסכם בזאת כי אירוע כוח עליון לא ישחרר את מקבל הרישיון מחובתו לבצע את מלוא התשלומים המגיעים לנותן הרישיון במועדם ובהתאם לתנאי התשלום שנקבעו בהסכם זה, אלא אם כן הונחה במפורש אחרת בכתב על ידי נותן הרישיון.

היה ואירוע או פעולה שכאלו יתרחשו או שעתידים יהיו להתרחש, על הצד שהושפע מכך להודיע אודות כך בהקדם האפשרי לצד השני תוך ציונו פרטים ספציפיים על האירוע הנדון. הצד שהושפע ינקוט בצעדים הולמים שמטרתם תהא להסיר את האירוע מעל סדר היום או למצוא לו תרופה ולחדש את יישום מחויבותו.

 1. שכ”ט עו”ד

נותן הרישיון יהא רשאי לדרוש תשלומים ששולמו בגין שכ”ט לעו”ד לרבות עלויות נלוות שמקורם בכל סכסוך העולה על רקע הסכם זה או הקשור לו, בין אם הוגשה תביעה בין אם לאו, וזאת, לרבות שכר טרחה ועלויות שמקורם בכל צעד שנערך במטרה לדרוש את שכר הטרחה והעלויות כפי שהוא רשאי לעשות כן בהתאמה לסעיף זה.

 1. כלל ההסכם

הסכם זה (לרבות כל המוצגים המהווים חלק בלתי נפרד הימנו) מבססים את כלל ההבנות בין נותן הרישיון ומקבל הרישיון ביחס לנושא הנדון בו, והוא מחליף כל הבנות קודמות, כמו גם כל הסכמים או תיעודים קודמים. הסכם זה לא ייחשב ולא יפורש כהסכם שניתן לשנותו, לתקנו או לוותר עליו, הן במלואו הן בחלקו, אלא ובכפוף להסכם כתוב בין שני הצדדים שייערך על ידי נציגיהם המורשים. נותן הרישיון לא ישמש כנציג של מקבל הרישיון למעט המקרים המפורשים המוגדרים בהסכם זה.

 

 1. אפשרויות אכיפה

היה וכל תנאי בהסכם זה יהפוך לתנאי שלא ניתן לכפותו או לתנאי חסר תוקף, בין אם במלואו בין אם בחלקו, בין אם במסגרתה של כל סמכות שיפוטית או בין אם במסגרתה של החלטת בית משפט, תנאי חסר אכיפה או חסר תוקף שכזה לא יהפוך על פיו את ההסכם הזה, לא כל שכן את שאר הסעיפים ושאר התנאים או חלקים מהם, בין אם הם חסרי אכיפה או חסרי תוקף במלואם, ובמקרה דנן, תנאים שכאלו ישונו ויפורשו באופן שיסדיר באורח הטוב ביותר את מטרותיו של תנאי חסר אכיפה או חסר תוקף שכזה, וזאת, במסגרת ההגבלות של הסמכות השיפוטית או של החלטת בית המשפט.

 

 1. שינויים בהסכם

כל שינוי בהסכם זה שיוזמתו מקורה בכל אחד מן הצדדים בכל הנוגע ליחסים שמקורם בהסכם זה, יהא מחייב אך ורק ובכפוף לעריכתו בכתב, לרבות תוספת חתימתו של נציג מורשה מטעם נותן הרישיון ומטעם מקבל הרישיון.

 1. היעדר יחסי עובד מעביד

הצדדים מצהירים כי נותן הרישיון הינו בבחינת “קבלן עצמאי” וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו משום יצירת יחסי עובד מעביד בין נותן הרישיון ו/או מי מטעמו לבין מקבל הרישיון. כמו כן, הצדדים מצהירים כי אין בהסכם זה ו/או בתנאיו דבר אשר יש בו כדי ליצור ו/או להוות קשר של שותפות, מיזם משותף, ו/או סוכנות בין הצדדים.

 1. אין ויתור

כשל של כל אחד מהצדדים לכפות כל תנאי בהסכם זה לא ייחשב כוויתור על זכותו לכפות לאחר מכן יישומם של תנאים אחרים.

 1. אי-העברת בעלות או זכויות

הסכם זה לא יומחה ולא יועבר על ידי מי מבין שני הצדדים ללא הסכמתו מראש הכתובה והמפורשת של הצד השני.

 1. כותרות

הכותרות המופיעות בתחילתן של כמה מהסעיפים המופיעים בהסכם זה צוינו אך ורק לשם מטרות זיהוי והפנייה, והן לא תשמשנה להבנת משמעותו של הסכם זה או לשם פרשנותו.

 1. פקסימיליה ו/או דוא”ל

חתימה על העתק של הסכם זה שיתקבל באמצעות מכשיר פקסימיליה ו/או באמצעות דוא”ל על ידי מי מבין הצדדים תהא חתימה מחייבת ביחס לצד השני שיחזיק בידיו את ההעתק המקורי. שני הצדדים נותנים בזאת את הסכמתם שייתכן וצילום של שדר פקסימיליה ו/או דוא”ל שכזה עשוי להיחשב על ידי שני הצדדים כמקור שני במספר.

 

 

ולראי באו הצדדים על החתום:

______________                                                                  ______________

    נותן הרישיון                                                                             מקבל הרישיון

 

 

נספח ד'

אישור אתר המקור / היבואן / המרקטפלייס – סיסמה וקוד

 1. מקבל הרישיון מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא האחראי הבלעדי להשגת אישורי הגישה, הסיסמאות והקודים הדרושים מהיבואנים, אתרי המקור והמרקטפלייס לצורך הפעלה מלאה ותקינה של התוכנה המורשית, בהתאם לאמור בנספח א' ובסעיף 3.8 של ההסכם הראשי.
 2. מקבל הרישיון ינקוט בכל האמצעים הדרושים לקבלת פרטי הגישה מכל יבואן, אתר מקור או מרקטפלייס רלוונטי, תוך עמידה בדרישות אבטחת המידע של אתרים אלו ושמירה על סודיות המידע, בהתאם להתחייבויותיו על פי סעיף 14 (סודיות) של ההסכם הראשי.
 3. מקבל הרישיון יספק את פרטי הגישה שהתקבלו מאתרי המקור והמרקטפלייס לנותן הרישיון או נציגיו המורשים, ללא דיחוי, וישתף פעולה עם נותן הרישיון ככל הנדרש לצורך הזנת הפרטים במערכת והפעלת התוכנה, בהתאם לאמור בסעיף 3 (שיתוף פעולה) בנספח ג'.
 4. מקבל הרישיון מתחייב להודיע לנותן הרישיון באופן מיידי על כל שינוי או ביטול של הרשאות הגישה על ידי מי מאתרי המקור או המרקטפלייס, ולפעול בשיתוף פעולה עם נותן הרישיון לצורך עדכון פרטי ההזדהות או השגת הרשאות חדשות לפי הצורך.
 5. מקבל הרישיון מאשר כי הוא מודע לכך שהתוכנה לא תוכל לפעול כראוי, לאסוף נתונים או לבצע חלק מהפונקציות המרכזיות שלה, אם לא יסופקו לה פרטי גישה מלאים ועדכניים על ידי מקבל הרישיון. במקרה כזה, נותן הרישיון לא יהיה אחראי לכל בעיה, עיכוב או אי-תאימות בתפקוד התוכנה או במתן השירותים, בהתאם לסייגים על אחריותו בסעיף 12 להסכם הראשי.